NÁVOD OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD O SPOLEČNOSTI KONTAKTY ZASLÁNÍ DOTAZU Přizpůsobí stránku pro tisk. Klávesová zkratka "3(š)".
VYHLEDÁVÁNÍ
 
 
  VYHLEDÁVACÍ FILTR Vyhledávací filtr je vypnut. AKTIVACE / DEAKTIVACE FILTRU - Klávesová zkratka "5".
SORTIMENT
Zobrazit vše
 OČKOVACÍ LÁTKY
 Glukometry + přísl.
 IVD Orion Diagnostica
 Rychlé testy - Ultimed
 IVD ERBA-LACHEMA
SÍDLO SPOLEČNOSTI
 
JK-Trading spol. s r.o.
Křivatcová 421/5
155 21 Praha 5
ČR

Tel:  353449191
Fax: 353540051

 
  www.jktrading.cz  
  objednavky@jktrading.cz  
     
     
     
  ISO9001  
INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY
     

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednávání a nákup v internetovém obchodě /objednávkovém systému/ obchod.jktrading.cz. Vzniklé smluvní vztahy se řídí platnou legislativou České Republiky. Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost JK-Trading spol. s r.o. se sídlem Za Opravnou 5, 150 00 Praha 5 Motol. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V ostatních případech se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 
     

1. 

Sortiment internetového obchodu - základem nabídky jsou zdravotnické potřeby pro sebetestování (glukometry s příslušenstvím), in-vitro diagnostika a léčivé přípravky (očkovací látky).

 
     
 

Neregistrování uživatelé mají přístup pouze k sortimentu, jehož dodání není omezeno legislativou na kupující splňující některé odborné požadavky.

 
     
 

Pro objednávku jakéhokoli sortimentu je nutná registrace

 
 

 

2. 

Registrace - registrace uživatele je možná vyplněním formuláře na internetových stránkách obchod.jktrading.cz. V rámci registrace je nutno vyplnit požadované údaje. Po provedení registrace je možno ihned objednat pouze sortiment, jehož dodání není omezeno legislativou na kupující splňující některé odborné požadavky - např. "Glukometry + příslušenství"

 
     

Pro objednání sortimentu, jehož dodání je omezeno legislativou na kupující splňující některé odborné požadavky je uživatel do 24 hodin po vyplnění údajů telefonicky kontaktován s požadavkem na doložení oprávněnosti objednat a obdržet určitý sortiment (např. předložením kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení a odbornosti lékaře pro objednání očkovacích látek). Po obdržení požadovaných dokladů budou oprávněným uživatelům telefonicky sděleny přihlašovací údaje nebo budou zaslány formou SMS na mobilní telefon uvedený v registračním formuláři.

 
     
 

Kupující, kteří již dříve nakupovali jiným způsobem u společnosti JK-Trading s.r.o., nevyplňují formulář na internetových stránkách, ale na tel. čísle 800 123 986 požádají o sdělení (zaslání) přihlašovacích údajů.

 
     

3. 

Ochrana osobních dat - Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Registrací nebo potvrzením objednávky, tedy uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům s výjimkou těch subjektů jimž poskytnutí těchto dat je povinné a vyplývá z platné legislativy.

 
     

4. 

Cena zboží - Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

 
     
 

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné k datu potvrzení objednávky a jsou uvedeny v Kč bez DPH i s DPH .

 
     

5. 

Náklady na dopravu - jsou jsou kalkulovány dle objednaného sortimentu a velikosti objednávky. Na základě objednávky jsou vyčísleny a objednávající je o jejich výši informován v potvrzení přijetí objednávky. Léčivé přípravky /očkovací látky/ zahrnují náklady na dopravu vždy s výjimkou nedodržení výše minimální objednávky hodnoty očkovacích látek viz bod 8

 
     

6. 

Platební podmínky - platba za zboží je možná dobírkou , zaplacením zálohové faktury nebo na platbou faktury . Splatnost faktur je 30 dní pokud není smluvně dohodnuta s kupujícím jiná splatnost faktur nebo není v rámci propagační akce na některý produkt uvedena jiná splatnost.

 
     

7. 

Způsob objednání - objednávka v internetovém obchodě se realizuje prostřednictvím webového rozhraní na adrese obchod.jktrading.cz. Závazným odesláním objednávky ze strany kupujícího a potvrzením převzetí objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 
     
 

Mimo internetový obchod je možno uplatnit objednávku u prodávajícího telefonicky, faxem či emailem - viz bod kontakty

 
     

8. 

Minimální objednávka - u léčivých přípravků /očkovacích látek/ je stanovena minimální hodnota objednávky na 3.500 Kč včetně DPH. V případě, že objednávka kupujícího nedosahuje minimální limit může kontaktovat prodávajícího na tel. čísle 800 123 986 nebo 777 929 622 a domluvit si individuální podmínky dodání např. prodloužení termínu dodání.

 
     

9. 

Způsob dodání - přeprava respektuje charakter skladovacích podmínek jednotlivých produktů. Termolabilní produtky jsou vždy přepravovány vlastní vozidly s automatickou registrací teplotních podmínek v průběhu přepravy.

 
     
 

Vlastní vozidla - přeprava je realizována vozidly s izotermickou nástavbou /vestavbou/ a chladícími /topícími/ agregáty. Termolabilní produkty jsou přepravovány pouze tímto způsobem v souladu s pravidly správné distribuční praxe v oblasti léčivých přípravků.

 
     
 

Pošta / či jiná přepravní služba - pokud to umožňuje charakter přepravovaného produktu je v některých případech využíván tento způsob přepravy. K ceně produktu se přičítá cena za přepravu přepravní služby a v případě platby dobírkou také dobírkovné.

 
     
 

Osobní odběr - po předchozí telefonické dohodě si může kupující dohodnout převzetí zboží v některém ze skladů JK-Trading s.r.o. V rámci této dohody je kupujícímu sdělen termín a čas, ve kterém bude zboží připraveno k odběru.

 
     

10. 

Termín dodání - Při přepravě vlastními vozidly je termín dodání max. do 4 pracovních dní, obvykle je však dodání realizováno v kratší době. Při přepravě externí přepravní službou předá prodávající zboží k přepravě do dvou pracovních dní a současně o předání zboží k přepravě informuje kupujícího.

 
     

11. 

Převzetí dodávaného zboží - Při převzetí zboží je kupující, nebo jím pověřená osoba povinna provést kontrolu souladu údajů uvedených v dodacím listě a skutečně dodaného zboží. Jedná se zvláště o druh, cenu a množství objednaného/dodaného zboží a dalších identifikačních znaků jako např. šarže, exspirace. Soulad údajů stvrdí svým podpisem na jedné kopii dodacího listu. V případě zjištění neshody mezi údaji na průvodním dokladu a zásilkou je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Na průvodním dokladu pak uvede důvod nepřevzetí zboží.

 
     
 

Výjimkou je převzetí zboží dodaného přepravní službou, kde svým podpisem na předávacím dokladu kupující potvrzuje převzetí zásilky bez viditelných známek poškození, otevření, znehodnocení apod. V případě zjištění takovýchto skutečností kupující zásilku nepřevezme.

 
     
 

Na případné pozdější reklamace z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel.Na případné pozdější reklamace z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel.

 
     

12. 

Odstoupení od smlouvy - spotřebitel má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

 
     
 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů /např.otevřené balení glukometru/ nebo to neumožňuje platná legislativa /očkovací látky/.

 
     
 

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

 
     
 

Pokud se kupující rozhodne využít tuto možnost vracení zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě, zašle kupující na vlastní náklady prodávajícímu zboží zpět, včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém uvede, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy. Pokud by se jednalo o termolabilní zboží, kupující dopraví zboží prodávajícímu zpět při dodržení požadovaných skladovacích podmínek, nejlépe tak, že se s prodávajícím dohodne na přepravě vozidlem prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn kupujícímu fakturovat náklady přepravy zpět.

 
     
 

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 
     
 

Peníze jsou kupujícímu vráceny za vrácené zboží do 14 dnů po obdržení vráceného zboží, ne však dříve než prodávající přijme platbu kupujícího za prvotní dodání.

 
     

13. 

Reklamace - podrobné informace o podmínkách reklamace a postupu při reklamaci - viz. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
     

14. 

Odpovědnost za škody - prodávající neručí za nesprávné použití, nesprávné zacházení a nesprávné uskladnění dodaného zboží po předání kupujícímu.

 
     

15. 

Záruka - je poskytována v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedena použitelnost produktu. V takovém případě je záruka poskytována do konce použitelnosti produktu.

 
     

16. 

Informace o provozovateli - JK-Trading spol. s r.o., se sídlem Za Opravnou 5, 150 00 Praha 5 Motol.

 
 

IČ - 46883690                                             Tel. 800 123 986                                        www.jktrading.cz

 
 

DIČ - CZ46883690                                      email : jk@jktrading.cz                              obchod.jktrading.cz

 
     
     
 
PŘIHLÁŠENÍ
       
HESLO

KOŠÍK
0,00 Kč s DPH Obsah košíku. Klávesová zkratka "2".
 
Copyright © 2020, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.     Datum poslední aktualizace 5.4.2020 19:10:40