Reklamační řád
  • Tento reklamační řád je platný pro reklamace produktů obdržených na základě objednávky kupujícího z internetového obchodu obchod.jktrading.cz.
  • Reklamce je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto iuplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.
  • Reklamaci zjevných vad (poškození dodávaného zboží, poškození obalu zboží apod.) stejně jako nesoulad údajů na dodacím listu je kupující povinen učinit okamžitě při přebírání zboží a vyznačit tyto vady přímo na dodacím listu nebo zboží nepřevzít (viz. bod 11 Všeobecných obchodních podmínek). Výše uvedené vady nevyznačné na dodacím listu nemusí být prodávajícím uznány.
  • Reklamaci ostatních vad kupující uplatní co nejdříve po zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
  • Reklamace se uplatňuje písemně na email objednavky@jktrading.cz nebo faxem na číslo 353 540 051, prvotní informace může být i telefonicky na číslo 353 449 191 .
  • Písemná reklamace musí obsahovat - kontaktní údaje reklamujícího, informaci o tom co je předmětem reklamace, čeho se reklamující domáhá, datum reklamace.
  • Další práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. U kupujících, kteří nekupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
  • O výsledku reklamace je reklamující informován způsobem sjednaným s prodávajícím a to zpravidla do 1 týdne od převzetí reklamace, nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace.

Tento reklamační řád platí od 1.9.2012.

JK Trading spol. s r.o., Za Opravnou 5, Praha 5