Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednávání a nákup v internetovém obchodě /objednávkovém systému/ obchod.jktrading.cz. Vzniklé smluvní vztahy se řídí platnou legislativou České Republiky. Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost JK-Trading spol. s r.o. se sídlem Za Opravnou 5, 150 00 Praha 5 Motol. Pokud je kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V ostatních případech se řídí vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 • Sortiment internetového obchodu
  • základem nabídky jsou zdravotnické potřeby pro sebetestování (glukometry s příslušenstvím), in-vitro diagnostika a léčivé přípravky (očkovací látky).
  • Neregistrování uživatelé mají přístup pouze k sortimentu, jehož dodání není omezeno legislativou na kupující splňující některé odborné požadavky.
  • Pro objednávku jakéhokoli sortimentu je nutná registrace
 • Registrace
  • registrace uživatele je možná vyplněním formuláře na internetových stránkách obchod.jktrading.cz. V rámci registrace je nutno vyplnit požadované údaje. Po provedení registrace je možno ihned objednat pouze sortiment, jehož dodání není omezeno legislativou na kupující splňující některé odborné požadavky - např. "Glukometry + příslušenství"
  • Pro objednání sortimentu, jehož dodání je omezeno legislativou na kupující splňující některé odborné požadavky je uživatel do 24 hodin po vyplnění údajů telefonicky kontaktován s požadavkem na doložení oprávněnosti objednat a obdržet určitý sortiment (např. předložením kopie registrace nestátního zdravotnického zařízení a odbornosti lékaře pro objednání očkovacích látek). Po obdržení požadovaných dokladů budou oprávněným uživatelům telefonicky sděleny přihlašovací údaje nebo budou zaslány formou SMS na mobilní telefon uvedený v registračním formuláři.
  • Kupující, kteří již dříve nakupovali jiným způsobem u společnosti JK-Trading s.r.o., nevyplňují formulář na internetových stránkách, ale na tel. čísle 800 123 986 požádají o sdělení (zaslání) přihlašovacích údajů.
 • Ochrana osobních dat
  • Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Registrací nebo potvrzením objednávky, tedy uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům s výjimkou těch subjektů jimž poskytnutí těchto dat je povinné a vyplývá z platné legislativy.
 • Cena zboží
  • Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
  • Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné k datu potvrzení objednávky a jsou uvedeny v Kč bez DPH i s DPH .
 • Náklady na dopravu
  • jsou jsou kalkulovány dle objednaného sortimentu a velikosti objednávky. Na základě objednávky jsou vyčísleny a objednávající je o jejich výši informován v potvrzení přijetí objednávky. Léčivé přípravky /očkovací látky/ zahrnují náklady na dopravu vždy s výjimkou nedodržení výše minimální objednávky hodnoty očkovacích látek viz bod 8
 • Platební podmínky
  • platba za zboží je možná dobírkou , zaplacením zálohové faktury nebo na platbou faktury . Splatnost faktur je 30 dní pokud není smluvně dohodnuta s kupujícím jiná splatnost faktur nebo není v rámci propagační akce na některý produkt uvedena jiná splatnost.
 • Způsob objednání
  • objednávka v internetovém obchodě se realizuje prostřednictvím webového rozhraní na adrese obchod.jktrading.cz. Závazným odesláním objednávky ze strany kupujícího a potvrzením převzetí objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  • Mimo internetový obchod je možno uplatnit objednávku u prodávajícího telefonicky, faxem či emailem - viz bod kontakty
 • Minimální objednávka
  • u léčivých přípravků /očkovacích látek/ je stanovena minimální hodnota objednávky na 3.500 Kč včetně DPH. V případě, že objednávka kupujícího nedosahuje minimální limit může kontaktovat prodávajícího na tel. čísle 800 123 986 nebo 777 929 622 a domluvit si individuální podmínky dodání např. prodloužení termínu dodání.
 • Způsob dodání
  • přeprava respektuje charakter skladovacích podmínek jednotlivých produktů. Termolabilní produtky jsou vždy přepravovány vlastní vozidly s automatickou registrací teplotních podmínek v průběhu přepravy.
  • Vlastní vozidla - přeprava je realizována vozidly s izotermickou nástavbou /vestavbou/ a chladícími /topícími/ agregáty. Termolabilní produkty jsou přepravovány pouze tímto způsobem v souladu s pravidly správné distribuční praxe v oblasti léčivých přípravků.
  • Pošta / či jiná přepravní služba - pokud to umožňuje charakter přepravovaného produktu je v některých případech využíván tento způsob přepravy. K ceně produktu se přičítá cena za přepravu přepravní služby a v případě platby dobírkou také dobírkovné.
  • Osobní odběr - po předchozí telefonické dohodě si může kupující dohodnout převzetí zboží v některém ze skladů JK-Trading s.r.o. V rámci této dohody je kupujícímu sdělen termín a čas, ve kterém bude zboží připraveno k odběru
 • Termín dodání
  • Při přepravě vlastními vozidly je termín dodání max. do 4 pracovních dní, obvykle je však dodání realizováno v kratší době. Při přepravě externí přepravní službou předá prodávající zboží k přepravě do dvou pracovních dní a současně o předání zboží k přepravě informuje kupujícího.
 • Převzetí dodávaného zboží
  • Při převzetí zboží je kupující, nebo jím pověřená osoba povinna provést kontrolu souladu údajů uvedených v dodacím listě a skutečně dodaného zboží. Jedná se zvláště o druh, cenu a množství objednaného/dodaného zboží a dalších identifikačních znaků jako např. šarže, exspirace. Soulad údajů stvrdí svým podpisem na jedné kopii dodacího listu. V případě zjištění neshody mezi údaji na průvodním dokladu a zásilkou je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Na průvodním dokladu pak uvede důvod nepřevzetí zboží.
  • Výjimkou je převzetí zboží dodaného přepravní službou, kde svým podpisem na předávacím dokladu kupující potvrzuje převzetí zásilky bez viditelných známek poškození, otevření, znehodnocení apod. V případě zjištění takovýchto skutečností kupující zásilku nepřevezme.
  • Na případné pozdější reklamace z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel.Na případné pozdější reklamace z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být brán zřetel.
 • Odstoupení od smlouvy
  • spotřebitel má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.
  • Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů /např.otevřené balení glukometru/ nebo to neumožňuje platná legislativa /očkovací látky/.
  • V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.
  • Pokud se kupující rozhodne využít tuto možnost vracení zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě, zašle kupující na vlastní náklady prodávajícímu zboží zpět, včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém uvede, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy. Pokud by se jednalo o termolabilní zboží, kupující dopraví zboží prodávajícímu zpět při dodržení požadovaných skladovacích podmínek, nejlépe tak, že se s prodávajícím dohodne na přepravě vozidlem prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn kupujícímu fakturovat náklady přepravy zpět.
  • Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
  • Peníze jsou kupujícímu vráceny za vrácené zboží do 14 dnů po obdržení vráceného zboží, ne však dříve než prodávající přijme platbu kupujícího za prvotní dodání.
 • Reklamace
  • podrobné informace o podmínkách reklamace a postupu při reklamaci - viz. REKLAMAČNÍ ŘÁD
 • Odpovědnost za škody
  • prodávající neručí za nesprávné použití, nesprávné zacházení a nesprávné uskladnění dodaného zboží po předání kupujícímu.
 • Záruka
  • je poskytována v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedena použitelnost produktu. V takovém případě je záruka poskytována do konce použitelnosti produktu.
 • Informace o provozovateli